Regulamin

Regulamin Polskiego IX Meetingu Fletowego/ Polish Flute Meeting

Regulamin Polskiego IX Meetingu Fletowego/Polish Flute Meeting, zwany dalej Regulaminem


I NAZWA FESTIWALU

 „Polski Meeting Fletowy/Polish Flute Meeting”, zwany dalej Meetingiem.

II CELE FESTIWALU
•    integracja flecistów
•    wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli
•    popularyzacja literatury fletowej
•    wykazanie podstawowych problemów, z którymi zmagają się fleciści

 

III ORGANIZATORZY FESTIWALU


ALECMUSIC ATELIER FLETOWE
Ul. Kłodnicka 31/2
40-703 Katowice

IV ADRES I MIEJSCE FESTIWALU

Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
Ul. Zacisze 3
40-025 Katowice

V OPŁATY

Uczestników Festiwalu obowiązuje opłata wpisowa w wysokości:

•    Uczestnik czynny  300 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą zagranicznym oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu poza orkiestrą fletową

 • Uczestnik czynny z orkiestrą fletową 350zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą zagranicznym oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu

•    Uczestnik czynny 200 zł | kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą polskim oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu poza orkiestrą fletową

 • Uczestnik czynny z orkiestra fletową 250 zł| kwota pokrywa jedną lekcję indywidulaną z wykładowcą polskim oraz bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu.

•    Uczestnik bierny –150 zł | kwota pokrywa bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu  poza orkiestrą fletową

 • Uczestnik bierny z orkiestrą fletową –200 zł | kwota pokrywa bezpłatne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach Meetingu  

 

W celu uczestnictwa w orkiestrze fletowej obowiązują zapisy w oddzielnym formularzu zgłoszeniowym!

Orkiestra pedagogów uczestników BEZPŁATNIE (również obowiązują zapisy w oddzielnym formularzu)

Każdy uczestnik czynny może zapisać się tylko na jedną lekcje indywidualną. Wysłanie większej ilości zgłoszeń wiąże się z  unieważnieniem.

Opłatę należy uiścić na konto wskazane w mailu zwrotnym. Maile zwrotne będą wysyłane po zakończeniu zapisów w terminie do dwóch tygodni od ich zakończenia. Potwierdzenie wypełnienia formularza wysyłane automatycznie na adres mailowy NIE JEST POTWIERDZENIEM UDZIAŁU.
 

Brak otrzymania maila zwrotnego wraz z potwierdzeniem zgłoszenia jest równoznaczne z nie zakwalifikowaniem się do udziału.


Brak wpłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Wpłatę należy uiścić do 24h po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się.  W razie rezygnacji przez uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.

VI WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Zapisy trwają od 20.09.2023r – 02.10.2023r. do godziny:10:00 Zgłoszenia wysłane po ostatecznym terminie są uznawane za nieważne.
 • Zgłoszenia należy przesłać WYŁĄCZNIE poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.polishflutemeeting.eu w zakładce REJESTRACJA.
 • U artystów zagranicznych oraz Urszuli Janik i Antoniego Wierzbińskiego lekcje mistrzowskie odbywają się tylko dla uczniów od czwartej klasy Szkoły Muzycznej II stopnia wzwyż oraz studentów
 • W celu uczestniczenia w orkiestrze I (przeznaczona dla uczniów szkół I stopnia), orkiestrze II (przeznaczona dla uczniów II stopnia oraz studentów) oraz III orkiestrze pedagogów należy wypełnić OSOBNY formularz dotyczący zgłoszenia dla ORKIESTR FLETOWYCH oraz wybór jednej z opcji.
 • Materiały nutowe zostaną dostarczone 7 dni przed odbyciem się Festiwalu i zostaną wysłane na adres mailowy podany w zgłoszeniu osób zakwalifikowanych do uczestnictwa
 • Zgłoszenia niekompletne mogą nie zostać uwzględnione.
 • Formularz zgłoszeniowy prosimy wypełniać uważnie i poprawnie. Błędne wypełnienie oraz nie zapoznanie się z zasadami będzie skutkować unieważnieniem zgłoszenia.
 • Festiwal przeznaczony jest dla flecistów szkół muzycznych I i II stopnia, studentów, nauczycieli, pasjonatów i miłośników fletu.  
  Organizatorzy Meetingu nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.  

VII TERMINY I HARMONOGRAM MEETINGU

Meeting odbędzie się w dniach 03-05.11.2023r.
Zgłoszenia należy przesłać do dnia 02.10.2023r.
Kolejność lekcji mistrzowskich zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.polishflutemmetig.eu maksymalnie dwa tygodnie przed rozpoczęciem Festiwalu

Lekcje mistrzowskie odbędą się zgodnie z harmonogramem ułożonym przez Organizatora. Ze względów logistycznych uczestnicy nie mają wyboru dnia i godziny w jakich odbędą się zajęcia indywidualne.


POSTAMNOWIENIA KOŃCOWE

Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
Uczestnicy Meetingu wyrażają zgodę na rejestrację i upublicznianie swojego wizerunku i wykonań oraz przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych Meetingu. Organizatorzy Meetingu nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka/nauczyciel/rodzic zgłaszający udział flecistów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas dojazdu, przerwy obiadowej podczas Meetingu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

 

691 385 681
Jak do nas trafić?
biuro@polishflutemeeting.eu